آژانس طراحی وب رایانیک

سامانه محاسبه هزینه طراحی وب سایت

هسته اصلی

نوع و دسته وبسایت

تعداد زبان ها

قالب (Template)

180,000 ت
300,000 ت
400,000 ت
1,000,000 ت
2,400,000 ت

دامنه (Domain)

5,000 ت
175,000 ت
190,000 ت
190,000 ت
200,000 ت

میزبان (Host)

رایگان
79,000 ت
119,000 ت
169,000 ت
239,000 ت

امکانات عمومی هسته

135,000 ت
375,000 ت
450,000 ت
450,000 ت
210,000 ت
350,000 ت
150,000 ت
80,000 ت
150,000 ت
225,000 ت
30,000 ت
30,000 ت
20,000 ت

امکانات اختصاصی این دسته