آژانس طراحی وب رایانیک

سامانه محاسبه هزینه طراحی وب سایت

هسته اصلی

نوع و دسته وبسایت

تعداد زبان ها

قالب (Template)

120,000 ت
200,000 ت
220,000 ت
450,000 ت
900,000 ت

دامنه (Domain)

5,000 ت
54,000 ت
75,000 ت
75,000 ت
85,000 ت

میزبان (Host)

رایگان
50,000 ت
90,000 ت
130,000 ت
170,000 ت

امکانات عمومی هسته

60,000 ت
150,000 ت
220,000 ت
240,000 ت
120,000 ت
40,000 ت
60,000 ت
100,000 ت
80,000 ت
100,000 ت
30,000 ت
30,000 ت
20,000 ت

امکانات اختصاصی این دسته