جدول ریسپانسیو

نامنام خانوادگینام کاربری
1حمیدآفرینش فرhamid.afarinesh
2محمددلاوریmohammad.delavari
3ایمانصالحیiman.salehi
4مهدیفهندژmahdi.fahandezh

جدول کادربندی

نامنام خانوادگینام کاربری
1حمیدآفرینش فرhamid.afarinesh
2محمددلاوریmohammad.delavari
3ایمانصالحیiman.salehi
4مهدیفهندژmahdi.fahandezh

کلاسهای رنگ بندی جداول

نامنام خانوادگینام کاربری
1حمیدآفرینش فرhamid.afarinesh
2محمددلاوریmohammad.delavari
3ایمانصالحیiman.salehi
4مهدیفهندژmahdi.fahandezh
سلول آبیسلول سبزسلول زردسلول قرمز