پلاگین select2

پلاگین select2 با گوشه منحنی curve

پلاگین select2 با گوشه گرد round

پلاگین select2 با قابلیت عدم انتخاب

پلاگین select2 با قابلیت انتخاب چندگانه

پلاگین select2 با دکمه و فرم

انتخاب بخش: