عادی

دونات

با داده های اتفاقی

جدول و نمودار

درصد مشارکت مقاطع دانشگاهی

مقطع درصد مشارکت
1 کاردانی 10%
2 کارشناسی 35%
3 کارشناشی ارشد 35%
4 دکتری 20%