فهرست سفارشات

نام خریدار تاریخ مبلغ وضعیت مدیریت
1 حمید آفرینش فر 1396/05/20 515,000 مشاهده ویرایش حذف
2 بهزاد پور نوری 1396/05/20 180,500 مشاهده ویرایش حذف
3 حمید آفرینش فر 1396/03/20 120,000 مشاهده ویرایش حذف
4 بهزاد پور نوری 1396/02/18 250,000 مشاهده ویرایش حذف
5 حمید آفرینش فر 1396/02/15 530,000 مشاهده ویرایش حذف
6 بهزاد پور نوری 1396/02/20 150,000 مشاهده ویرایش حذف
7 حمید آفرینش فر 1396/02/19 97,000 مشاهده ویرایش حذف
8 بهزاد پور نوری 1396/02/15 150,000 مشاهده ویرایش حذف
9 حمید آفرینش فر 1396/02/10 245,000 مشاهده ویرایش حذف
10 بهزاد پور نوری 1396/02/05 1,860,000 مشاهده ویرایش حذف
11 حمید آفرینش فر 1396/05/20 515,000 مشاهده ویرایش حذف
12 بهزاد پور نوری 1396/02/01 180,500 مشاهده ویرایش حذف
13 حمید آفرینش فر 1396/01/31 120,000 مشاهده ویرایش حذف
14 بهزاد پور نوری 1396/01/25 250,000 مشاهده ویرایش حذف
15 حمید آفرینش فر 1396/01/20 820,000 مشاهده ویرایش حذف