مودال ها

مودال عمومی
مودال با فرم ورود اطلاعات
مودال با عرض بیشتر
مودال با طول بیشتر(اسکرول)
مودال با header, footer