سیستم Griding بوتسترپ

.col-sm-10
.col-sm-2
.col-sm-9
.col-sm-3
.col-sm-8
.col-sm-4
.col-sm-6
.col-sm-6
.col-sm-4
.col-sm-4
.col-sm-4
.col-sm-3
.col-sm-3
.col-sm-3
.col-sm-3
.col-sm-2
.col-sm-2
.col-sm-2
.col-sm-2
.col-sm-2
.col-sm-2
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1