فرم Horizontal

دکمه رادیویی و انتخابی
اگر استایل بالا را نمی خواهید کلاس normal را اضافه کنید:

فرم عمومیبا رنگ های مختلف برای اعتبارسنجیورودی و ارسال در یک خط