چیدن عکس عادی

Picture

چیدن عکس با نسبت 4 به 3

با لاگ کردن مختصات

مختصات و اندازه تصویر برش داده شده:

x
y
width
height
Picture

چیدن عکس با مودال