دکمه های معمولی بوتسترپ

دکمه با گوشه منحنی curve

دکمه با گوشه گرد round

دکمه های غیرفعال disabled

دکمه بدون افکت موج no-ripple

دکمه گرد با آیکون

دکمه گوشه منحنی با آیکون

مجموعه دکمه ها

مجموعه دکمه با منو