پیام و Alert ها

تبریک! عملیات موردنظر شما با موفقیت انجام شد.
درسته! عملیات مورد نظر شما در حال انجام است.
اخطار! همه داده های ورودی را به دقت بررسی کنید، در صورت تائید عملیات قابل برگشت نیست.
خطا! عملیات مورد نظر شما ناموفق بود.

پیام و Alert به صورت رنگی و fill

تبریک! عملیات موردنظر شما با موفقیت انجام شد.
درسته! عملیات مورد نظر شما در حال انجام است.
اخطار! همه داده های ورودی را به دقت بررسی کنید، در صورت تائید عملیات قابل برگشت نیست.
خطا! عملیات مورد نظر شما ناموفق بود.

پیام با دکمه بستن و افکت fade

تبریک! عملیات موردنظر شما با موفقیت انجام شد.
درسته! عملیات مورد نظر شما در حال انجام است.
اخطار! همه داده های ورودی را به دقت بررسی کنید، در صورت تائید عملیات قابل برگشت نیست.
خطا! عملیات مورد نظر شما ناموفق بود.

پیام به صورت fill با دکمه بستن و افکت fade

تبریک! عملیات موردنظر شما با موفقیت انجام شد.
درسته! عملیات مورد نظر شما در حال انجام است.
اخطار! همه داده های ورودی را به دقت بررسی کنید، در صورت تائید عملیات قابل برگشت نیست.
خطا! عملیات مورد نظر شما ناموفق بود.